Wydział Finansowo - Budżetowy

FB.07 Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego i dochodowości

 

Karta usługi nr: FB.07

 

Wydział Finansowo - Budżetowy

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Aleja Wojska Polskiego 25A

59 -600 Lwówek Śląski

tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

www.lwowekslaski.pl

 

 

Nazwa usługi:

Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego i dochodowości

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Wymagane dokumenty:

 

Osoba fizyczna:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia

      wniosek powinien zawierać dane Wnioskującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL)

  • jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo/oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej

 

Osoba prawna

  • wniosek o wydanie zaświadczenia

            wniosek powinien zawierać dane Wnioskującego (nazwę, adres siedziby, NIP)

  • jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo/oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej

 

Opłaty:

Opłata skarbowa od zaświadczenia wymagana jest z chwilą złożenia wniosku o jego wydanie i wynosi 17 zł od każdego egzemplarza.

Opłatę skarbową można uiścić bezgotówkowo na konto Gminy i Miasta Lwówek Śląski w PKO BP S.A. nr 47 1020 2137 0000 9002 0134 9109 lub w kasie Urzędu.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Zaświadczenia są wydawane na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Wydział Finansowo - Budżetowy - parter, pokój nr 10, tel. 75 647 78 93.

 

Tryb odwoławczy:

 

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, składane w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Opracowała: Jadwiga Westfal

Sprawdziła:   Agnieszka Skóra

Zatwierdziła: Agnieszka Skóra

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2017 08:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 434
07 grudnia 2017 08:12 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [zalacznik_fb07.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 08:11 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 08:10 (Andrzej Wójcik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)