Wydział Finansowo - Budżetowy

FB.06 Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych.

 

Karta usługi nr: FB.06

 

Wydział Finansowo-Budżetowy

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                                Aleja Wojska Polskiego 25A

59 -600 Lwówek Śląski

tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

www.lwowekslaski.pl

 

 

Nazwa usługi: Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 201),
  • uchwała nr XXVI/227/16 Rady Miejskiej w Lwówku  Śląskim  z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej oraz uchwała nr XXVII/246/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/227/16 Rady Miejskiej w Lwówku  Śląskim  z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 r., poz. 5178).

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia zaległości, odroczenia zapłaty zaległości, terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zaległości lub zapłaty podatku z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych,
  • Oświadczenie o stanie majątkowym - osoby fizyczne,
  • Jeżeli podstawą złożenia wniosku jest trudna sytuacja finansowa podatnika do wniosku należy dołączyć dokumenty obrazujące tę sytuację, a przede wszystkim w przypadku osób fizycznych zaświadczenie o dochodach, kserokopie rachunków np. za czynsz, gaz, prąd i inne obciążenia budżetu domowego podatnika oraz wypełnić druk oświadczenia o stanie majątkowym. W przypadku osób prawnych należy dołączyć sprawozdanie, bilans za ostatni możliwy okres i inne dokumenty świadczące o sytuacji finansowej podatnika,
  • Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą winny dołączyć zaświadczenia o uzyskanej w okresie 3 lat (rok bieżący i 2 lata poprzednie) poprzedzających dzień złożenia wniosku pomocy publicznej oraz wypełnić formularz niezbędny przy ubieganiu się o pomoc publiczną de minimis.

 

 

Opłaty:

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje opłata prolongacyjna.

W przypadku udzielenia ulgi w postaci odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty czy odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami organ nalicza opłatę prolongacyjną zgodnie z przepisami § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.).

 

Termin załatwienia sprawy:

Sprawy z wniosków o udzielanie ulg, załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Finansowo – Budżetowy (II piętro, pokój nr 202, tel. 75 64 77 910 oraz parter, pokój nr 10, tel. 75 64 77 893)

 

 

Tryb odwoławczy: Przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opracował: Łukasz Kuligowski

Sprawdziła: Agnieszka Skóra

Zatwierdziła: Julita Marchewka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2017 08:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 396
07 grudnia 2017 08:09 (Andrzej Wójcik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)