Wydział Finansowo - Budżetowy

FB.02 Podatek od nieruchomości – złożenie informacji (osoby fizyczne)

 

Karta usługi nr: FB.02

 

Wydział Finansowo-Budżetowy

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Aleja Wojska Polskiego 25A

59 -600 Lwówek Śląski

tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

www.lwowekslaski.pl

 

 

 

 

Nazwa usługi: Podatek od nieruchomości – złożenie informacji (osoby fizyczne)

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 201),
 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1785),
 • uchwała Nr XXVI/224/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski  (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 r., poz. 5175),
 • uchwała Nr  XX/190/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28.04.2016 r. zmieniająca  uchwałę w sprawie  określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w  podatku leśnym (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz.  2075),
 • uchwała Nr XXXI/275/17 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 16.02.2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis  (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2017 r., poz. 1057).

Wymagane dokumenty:

 • informacja w sprawie podatku od nieruchomości na formularzu według ustalonego wzoru,
 • kserokopia aktu notarialnego,
 • kserokopia wypisu z ewidencji gruntów i budynków,
 • kserokopia umowa dzierżawy lub najmu.

 

Opłaty:

 • złożenie informacji - bez opłat
 • opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii - 17,00 zł

Opłatę skarbową można uiścić bezgotówkowo na konto Gminy i Miasta Lwówek Śląski w PKO BP S.A. nr 47 1020 2137 0000 9002 0134 9109 lub w kasie Urzędu.

 

UWAGA! OD 2016 R. NASTĄPIŁY ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W SPRAWACH PODATKOWYCH

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których udziela się pełnomocnictwa w sprawach podatkowych.

Obecnie pełnomocnictwa: do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P), szczególne (druk PPS-1) oraz do doręczeń (druk PPD-1) składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów.

Pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed dniem 1 stycznia 2016 r., a także ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy, uznaje się za pełnomocnictwa szczególne w rozumieniu art. 138e Ordynacji podatkowej. Wobec powyższego pełnomocnictwa złożone w latach ubiegłych w sprawach podatku od nieruchomości traktowane są jak pełnomocnictwa szczególne, udzielone do spraw załatwianych w 2016 r.

W przypadku złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji przed dniem 1 stycznia 2016 r., nie ma obowiązku ponownego składania pełnomocnictwa według nowego wzoru. Wcześniejsze pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub odwołania.

Natomiast od 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (z wyjątkiem złożenia deklaracji). Pełnomocnictwo ogólne mocodawca zgłasza do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych, co do zasady wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą Portalu Podatkowego http://www.finanse.mf.gov.pl/pp.
Składanie pełnomocnictw ogólnych (ich zmiana i odwołanie) nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

 • Złożenie informacji  - od ręki
 • Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także informować ten organ o zaistnieniu zmian w terminie 14 dni od ich powstania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych ustala Burmistrz w drodze decyzji

W późniejszym etapie postępowania - załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Art. 139 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa.

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Wydział Finansowo – Budżetowy (parter, pokój nr 10, tel. 75 64 77 893)

 

 

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji w sprawie określenia wysokości należnego podatku służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, składane za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

 

 

Opracował: Łukasz Kuligowski

Sprawdziła: Agnieszka Skóra

Zatwierdziła: Julita Marchewka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2017 08:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 450
07 grudnia 2017 08:06 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 08:06 (Andrzej Wójcik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)