Wydział Spraw Obywatelskich

Karty usług

KARTY USŁUG

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 

I. Sprawy meldunkowe:

 1. SO.I.01 – udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 2. SO.I.02 – wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 3. SO.I.03 – zameldowanie na pobyt stały,
 4. SO.I.04 – zameldowanie na pobyt czasowy,
 5. SO.I.05 – zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej,
 6. SO.I.06 – zameldowanie w cudzoziemca na pobyt stały – wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego,
 7. SO.I.07 – zameldowanie w cudzoziemca na pobyt czasowy – wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego,
 8. SO.I.08 – wymeldowanie z miejsca pobytu stałego,
 9. SO.I.09 – wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego,
 10. SO.I.10 – wymeldowanie decyzją administracyjną,
 11. SO.I.11 – zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej,
 12. SO.I.12 – zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy,
 13. SO.I.13 – nadanie numeru PESEL dla osoby obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL.

 

II. Dowody osobiste:

 1. SO.II.01 – wydawanie dowodów osobistych,
 2. SO.II.02 – wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych,
 3. SO.II.03 – zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego,
 4. SO.II.04 – udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych,
 5. SO.II.05 – udostępnianie danych z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

 

III. Służba wojskowa:

 1. SO.III.01 – pokrywanie należności mieszkaniowych osobom spełniającym powszech-ny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin,
 2. SO.III.02 – ustalenie i wypłata należnego świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,
 3. SO.III.03 – uznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
 4. SO.III.04 – uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny,
 5. SO.III.05 – uznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej za żołnierza samotnego.

 

IV. Imprezy masowe:

 1. SO.IV.01 – wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej,
 2. SO.IV.02 – zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2017 08:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 409
07 grudnia 2017 08:37 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2017 08:48 (Andrzej Wójcik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)