Referat Gospodarki Odpadami

RGO.III.01 - Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Karta usługi nr: RGO.III.01

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Aleja Wojska Polskiego 25A

59 -600 Lwówek Śląski

tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

www.lwowekslaski.pl

 Nazwa usługi:

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 8 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

 • kompletny wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów    komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • kserokopia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

 Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • za wpis do rejestru - 50,00 zł,
 • za zmianę wpisu w rejestrze - 25,00 zł (w przypadku rozszerzenia zakresu działalności),
 • za zmianę wpisu w rejestrze - 17,00 zł (za wydanie zaświadczenia),
 • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski lub przelewem na rachunek bankowy Gminy i Miasta Lwówek Śląski: 47 1020 2137 0000 9002 0134 9109 PKO BP S.A. (obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku).

Termin załatwienia sprawy:

7 dni – od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami;

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze; organ dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie
o dokonaniu wpisu do rejestru;

Jeżeli organ nie dokona wpisu do rejestru w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu minie 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność; nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwie przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu powyżej, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

 Miejsce załatwienia sprawy/złożenia dokumentów:

URZĄD GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Aleja Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwówek Śląski, złożenie wniosku w biurze podawczym, Brama A, parter, pok. 2

 Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI URZĘDU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

parter, pokój nr 8

 Informacja:

Tel: (75) 6477 936, fax: (75) 6477 889; e-mail: odpady@lwowekslaski.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek, w godz. 8:00- 16:00; wtorek – piątek w godz. 7:15 – 15:15

 

Tryb odwoławczy:

Od wydanego zaświadczenie - nie przysługuje;

Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Uwagi:

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

 Załączniki:

- Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

- Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

- Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy
i miasta Lwówek Śląski

- Wniosek o wykreślenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy
i miasta Lwówek Śląski

 

 

 

Opracowała: Bożena Galas

Zatwierdził: Sekretarz Gminy i Miasta Lwówek Śląski – Robert Szawłowski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2017 08:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 499
20 lutego 2020 12:10 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [wniosek_o_zmiane_wpisu_w_rejestrze_dzialalnosci_regulowanej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2020 12:10 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [wniosek_o_zmiane_wpisu_w_rejestrze_dzialalnosci_regulowanej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2020 12:10 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [wniosek_o_wykreslenie_z_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)