Referat Gospodarki Odpadami

RGO.II.01 - Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

 

 

Karta usługi nr: RGO.II.01

 

 

 

Referat Gospodarki Odpadami

 

 

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

 

                                                               Aleja Wojska Polskiego 25A

 

                                                                   59 -600 Lwówek Śląski

 

tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

 

www.lwowekslaski.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa usługi:

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

 

Podstawa prawna:

 

1.    Art. 7 ust. 1 pkt 2  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.).

 

2.    Uchwała Nr LI/538/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski.

 

3.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

 

4.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1.    Wniosek o udzielenie zezwolenia na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) powinien zawierać:

 

1)    dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej –NIP),

 

2)    określenie przedmiotu i obszaru działalności,

 

3)    określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

 

4)    informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,

 

5)    proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,

 

6)    określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,

 

7)    zamierzony czas prowadzenia działalności objętej wnioskiem,

 

8)    określenie stacji zlewnych gotowych do odbioru nieczystości ciekłych zgodnie z art. 8 ust. 2a. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną”.

 

2.    Załączniki do wniosku:

 

1)    Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów.

 

2)    Dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych z aktualnymi badaniami technicznymi oraz dokumenty potwierdzające, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

 

3)    W przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.).

 

4)    Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, która zapewnia oczyszczanie ścieków zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu   Ministra   Środowiska z  dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu   ścieków  do  wód  lub  do  ziemi,  oraz  w  sprawie substancji  szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1800). W przypadku stacji zlewnych położonych poza terenem gminy i miasta Lwówek Śląski dokument ten powinien dotyczyć nieczystości ciekłych odbieranych z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski. 

 

5)    Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

6)    Aktualna kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS (nie jest obowiązkowe).

 

7)    Dowód wniesienia opłaty skarbowej:

 

Dodatkowo przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy miasta Lwówek Śląski powinien spełniać wymagania określone w Uchwale Nr LI/538/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 października 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 4424).

 

 

 

Opłaty:

 

Opłata skarbowa:

 

1.  Za wydanie zezwolenia - 107,00 zł .       

 

2.  Za zmianę zezwolenia (przedłużenie terminu ważności wydanego zezwolenia) - 50% stawki określonej od zezwolenia.

 

3.  W wysokości 17,00 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

 

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

 

Miejsce dokonywania wpłat:

 

Kasa Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski – parter, pok. Nr 6

 

lub na konto Gminy i Miasta Lwówek Śląski:

 

PKO BP S.A. 47 1020 2137 0000 9002 0134 9109

 

 

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu

 

2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

URZĄD GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Aleja Wojska Polskiego 25A

 

59-600 Lwówek Śląski, złożenie wniosku w biurze podawczym, Brama A, parter, pok. 2.

 

Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

 

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI URZĘDU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

 

Parter, pokój nr 8

 

 

 

Informacja:

 

Tel: (75) 6477 936, fax: (75) 6477 889; e-mail: odpady@lwowekslaski.pl

 

Godziny urzędowania:

 

poniedziałek, w godz. 8:00- 16:00; wtorek – piątek w godz. 7:15 – 15:15

 

 

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Gminy i miasta Lwówek Śląski w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

 

Uwagi:

 

 

 

1.   W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania,

 

2.   Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

 

 

 

 

 

Załaczniki:

 

- Wniosek o wydanie Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

- Wniosek o zmianę wydanego Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Opracowała: Bożena Galas

 

Zatwierdził: Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski – Lesław Krokosz

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2017 09:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 439
29 lipca 2019 11:04 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [ewidencja_udzielonych_zezwolen_na_prowadzenie_oprozniania_zbiornikow_ bezodplywowych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2017 08:05 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2017 08:05 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [wniosek_o_zmiane_zezwolenia_na_oproznianie_zbiornikow_bezodplywowych. pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)