Wydział Organizacyjny

Karta usługi nr: OR.01

 

Karta usługi nr: OR.01

Wydział Organizacyjny

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

 

Aleja Wojska Polskiego 25A

59 -600 Lwówek Śląski

tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

www.lwowekslaski.pl

 

Nazwa usługi:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Podstawa prawna:

-        art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59);

-        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. nr 244, poz. 1626 ze zm.);

-        rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232);

-        rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

-        rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis  w sektorze rolnym
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

-        ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. 2016 r. poz 1808)

-        rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.);

-        rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. 2015 r., poz. 1983).

 

Wnioskodawca:

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami, zamieszkałymi na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
  2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:

-        kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,

-        kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,

-        kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

-        kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy
i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

-        kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

-        aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,

-        kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

-        wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

-        kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 

Opłaty:

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

Termin składania dokumentów:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Decyzja wydawana jest w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Organizacyjny – II piętro, pokój nr 201, tel. 75 647 78 94.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Opracowała: Daria Major

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2017 08:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 394
21 listopada 2017 08:44 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [procedura_mlodociani_wzory.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2017 08:39 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2017 08:38 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)