Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej należy w szczególności:
1. Wykonywanie zadań z zakresu z ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i uchwał Rady Miejskiej:
a) prowadzenie prac związanych z kreowaniem i realizacją polityki mieszkaniowej w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych oraz racjonalnego gospodarowania innym powierzonym mieniem komunalnym,
b) prowadzenie prac związanych z polityką czynszową w komunalnych zasobach lokalowych (mieszkaniowych i użytkowych),
c) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, a także innych,
d) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie określania stawek czynszu za lokale mieszkalne, a także innych,
e) współdziałanie w zakresie opracowywania programów i strategii w zakresie potrzeb mieszkaniowych,
f) przyjmowanie i rejestracja wniosków o przydział lokalu z zasobów mieszkaniowych Gminy,
g) przyjmowanie i kwalifikacja wniosków o zamianę dotychczasowych mieszkań, podnajem, oddanie w bezpłatne użytkowanie lokalu,
h) przyjmowanie i kwalifikacja wniosków rozpatrywanie spraw dotyczących uzyskania tytułu prawnego do mieszkania po śmierci najemcy,
i) przyjmowanie i kwalifikacja wniosków, rozpatrywanie spraw dotyczących przedłużenia umów najmu lokali socjalnych,
j) przygotowywanie projektów umów z najemcami lokali komunalnych i socjalnych oraz aneksów do tych umów,
k) prowadzenie rejestru umów najmu, umów o wykonanie ulepszeń lokali,
l) wypowiadanie umów najmu,
ł) prowadzenie całokształtu spraw związanych z zasiedleniem mieszkań komunalnych, lokali socjalnych, zastępczych oraz z wzajemnymi zamianami mieszkań,
m) monitorowanie użytkowania lokali w zakresie zgodności z warunkami umowy,
n) zapewnienie czystości i należytego stanu sanitarnego części wspólnych budynków komunalnych,
o) zapewnienie dostaw mediów i odbierania odpadów komunalnych z zarządzanych nieruchomości,
p) obsługa Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
q) prowadzenie i aktualizacja list uprawnionych do ubiegania się o przydział mieszkań komunalnych i lokali socjalnych,
r) naliczanie, ewidencjonowanie, rozliczanie i egzekwowanie czynszów za lokale mieszkalne oraz innych opłat za udostępniane lokale, pomieszczenia, budynki i budowle,
s) rozpatrywanie spraw dotyczących obniżki czynszów za lokale mieszkalne,
t) spisywanie ugody w sprawie spłaty zaległości czynszowych w ratach,
u) prowadzenie postępowań windykacyjnych w sprawach o roszczenia finansowe i niefinansowe (wydanie lokali)we współpracy z innymi organami,
v) ustalanie wysokości kaucji mieszkaniowej, rozliczanie jej w przypadku zwrotu,
w) prowadzenie spraw dotyczących roszczeń odszkodowawczych właścicieli lokali mieszkalnych, z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych osobom, którym sąd nakazał eksmisję,
x) współdziałanie w zakresie skierowań na lokale mieszkalne pomiędzy wynajmującym, komornikiem i innymi instytucjami w zakresie obowiązujących przepisów,
ż) planowanie środków finansowych na wypłaty odszkodowań w sprawach o eksmisję.
2. Opracowywanie planów remontów budynków i lokali komunalnych:
a) współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej Nieruchomościami oraz Rolnej i Ochrony Środowiska w przejmowaniu na stan mienia komunalnego lokali mieszkalnych od zakładów pracy,
b) współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej Nieruchomościami oraz Rolnej i Ochrony Środowiska w zakresie zbywania lokali mieszkalnych,
c) współdziałanie z Wydziałem Infrastruktury i Zamówień Publicznych w zakresie remontów lokali mieszkalnych, budynków i innego zarządzanego mienia komunalnego,
d) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego i wyposażenia technicznego budynków komunalnych,
e) rozpatrywanie spraw związanych z rozbudową, podziałem, przebudową lokali komunalnych oraz adaptacją pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe.
3. Prowadzenie i aktualizacja wykazu budynków mieszkaniowego zasobu Gminy.
a) przeprowadzanie kontroli i oględzin w terenie w sprawach dotyczących złożonych wniosków mieszkaniowych,
b) współpraca z Wydziałem Infrastruktury i Zamówień Publicznych w zakresie opracowania rocznych planów remontów w mieszkaniowym zasobie gminy,
c) wnioskowanie do Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych o realizację zadań remontowych w zasobach komunalnych,
d) przygotowanie informacji niezbędnych do ubezpieczenia budynków i lokali komunalnych wraz z ich przekazaniem do Wydziału Organizacyjnego,
e) gospodarowanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na zadania będące w kompetencji Referatu,
f) powierzanie zarządu nieruchomością wspólną poprzez podejmowanie uchwał o zmianie zarządu wspólnoty mieszkaniowej,
g) reprezentowanie gminy w sprawach dotyczących zarządzania nieruchomościami wspólnymi, poprzez sprawowanie funkcji pełnomocnika gminy w małych i dużych wspólnotach mieszkaniowych,
h) uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
i) wnioskowanie o zabezpieczanie środków finansowych w budżecie Gminy na potrzeby wspólnot mieszkaniowych, koszty remontów i zarządzania nieruchomością wspólną oraz analizowanie na bieżąco wykorzystanych środków,
j) występowanie do sądu z żądaniem ustanowienia zarządcy przymusowego,
k) sporządzanie analiz z działalności wspólnot mieszkaniowych, w których gmina jest współwłaścicielem,
l) współdziałanie ze współwłaścicielami nieruchomości wspólnej w opracowaniu planów gospodarczych dla wspólnot mieszkaniowych oraz ustaleniu wysokości zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną (w tym na koszty remontów),
ł) analizowanie kosztów zarządzania nieruchomościami Gminy,
m) prowadzenie zestawień dotyczących nieruchomości wspólnej m.in.
- zaliczek na koszty zarządu,
- zaliczek na koszty remontów,
- udziałów gminy,
- ilość lokali w wspólnotach mieszkaniowych,
n) czynny udział w rozwiązywaniu bieżących spraw wspólnot z udziałem Gminy,
o) kontrola realizowanych uchwał w sprawach planów gospodarczych i innych,
p) kontrole w terenie dotyczące działalności wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy,
q) sporządzanie sprawozdań GUS i innych dotyczących zasobów mieszkaniowych.
4. Administrowanie budynkami Urzędu przy Alei Wojska Polskiego 25 oraz prowadzenie książki obiektów budowlanych budynków przy Alei Wojska Polskiego 25.
5. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących kompetencji Referatu pod obrady Rady.
6. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z umieszczaniem informacji dotyczących Referatu oraz ich aktualizacja w Biuletynie Informacji Publicznej, a także współpraca z osobami z Referatu w pozyskiwaniu tych informacji.
7. Współpraca z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i wydziałami Urzędu dla prawidłowego i skutecznego działania Urzędu.
8. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza na podstawie delegacji zawartych w przepisach ustawowych.

Stanowiska

p.o. Kierownika Referatu

Podinspektor d/s windykacji

Podinspektor RGKM

Podinspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Specjalista ds. administrowania zasobem komunalnym

Specjalista Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2016 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 2024
17 lipca 2018 08:31 Andrzej Wójcik - Aktualizacja danych stanowiska: Specjalista Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
12 marca 2018 15:31 Andrzej Wójcik - Dodanie stanowiska: Specjalista ds. administrowania zasobem komunalnym.
07 marca 2018 07:09 Andrzej Wójcik - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor RGKM.