Wydział Finansowo - Budżetowy

Do zakresu działania Wydziału Finansowo - Budżetowego należy w szczególności:
1. Kompletowanie materiałów źródłowych do projektu budżetu.
2. Opracowywanie projektów i planów budżetu gminy i miasta według klasyfikacji budżetowej.
3. Opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza dotyczących budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.
4. Sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu.
5. Prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy i Miasta oraz urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski,
6. Współpraca z wydziałami Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
7. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy i Miasta.
8. Nadzór i kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przekazywanych przez Gminę środków oraz składanych sprawozdań budżetowych.
9. Udzielania dotacji jednostkom podległym i innym jednostkom organizacyjnym zgodnie z zatwierdzonym budżetem gminy i miasta na wniosek wydziału merytorycznego.
10. Współpraca z regionalną izbą obrachunkową oraz urzędem skarbowym.
11. Prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
12. Obsługa kasowa i finansowo-księgowa Urzędu Gminy i Miasta.
13. Obsługa kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w zakresie planowania i terminowości spłat rat kapitałowych oraz odsetek.
14. Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT.
15. Prowadzenie księgowości realizowanych przez Gminę zadań finansowanych lub dofinansowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych.
16. Sporządzanie zbiorczej informacji o stanie mienia komunalnego.
17. Rozliczanie inwentaryzacji.
18. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
19. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
20. Zakładanie i likwidacja wyodrębnionych rachunków bankowych Gminy.
21. Zakładanie i likwidacja lokat terminowych.
22. Obsługa systemu bankowego.
23. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
24. Rozliczanie zaliczek i delegacji.
25. Wymiar i pobór podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psów.
26. Przygotowywanie projektów decyzji w sprawie udzielania ulg i zwolnień w zakresie podatków i opłat wymienionych w pkt.25.
27. Prowadzenie postępowania podatkowego w celu ustalenia prawidłowych podstaw opodatkowania.
28. Prowadzenie księgowości podatkowej.
29. Wystawianie zaświadczeń z zakresu prowadzonych ewidencji podatkowych i ewidencji księgowości podatkowej.
30. Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów.
31. Rozliczanie inkasentów i naliczanie im prowizji z tytułu zebranych podatków: od nieruchomości od osób fizycznych, rolnego od osób fizycznych, leśnego od osób fizycznych i opłaty od posiadania psów.
32. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu.
33. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych.
34. Prowadzenie egzekucji administracyjnej i sądowej w zakresie zaległości podatkowych i innych opłat.
35. Realizacja płatności na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego (2 % odpisu).
36. Sporządzanie sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
37. Sporządzanie sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej.
38. Prowadzenie obsługi księgowej dla ratalnej sprzedaży mienia komunalnego.
39. Prowadzenie księgowości i egzekucji następujących należności: czynsz dzierżawny i najmu, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, mandaty karne.
40. Obsługa księgowa sum depozytowych.
41. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy, umów zleceń i umów o dzieło.
42. Rozliczenia z tytułu płac dotyczących ubezpieczeń społecznych.
43. Prowadzenie spraw związanych z realizowaniem wypłat diet radnych i diet sołtysów.
44. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnianiu i wynagrodzeniu.
45. Sporządzanie list płac za inkaso podatków.
46. Rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców i inkasentów.
47. Rozliczanie robót publicznych.
48. Sprawozdawczość płacowa.
49. Współdziałanie w zespole nad realizacją uchwały Rady w sprawie inicjatywy lokalnej oraz współudział przy prowadzeniu procedury z udziałem przedstawicieli merytorycznych wydziałów (SO, IN, OR, GPNŚ).
50. Współdziałanie w zespole nad realizacją funduszu sołeckiego.
51. Współpraca z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i wydziałami Urzędu dla prawidłowego i skutecznego działania Urzędu.
52. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza na podstawie delegacji zawartych w przepisach ustawowych.

Stanowiska

Skarbnik

Główny księgowy

Obsługa kasy

Księgowość analityczna

Płace, Księgowość Organu

Księgowość analityczna - wieczyste użytkowanie, czynsz najmu i dzierżawy

Podatek rolny/leśny

Podatek rolny/leśny

Inspektor d/s podatków

Księgowość budżetowa jednostki

Podatek VAT

Inspektor ds. finansowych oświaty

Dokumenty

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 16542
12 czerwca 2018 08:16 Andrzej Wójcik - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. finansowych oświaty.
30 maja 2018 13:20 Andrzej Wójcik - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor d/s finansów oświatowych.
30 maja 2018 13:20 Andrzej Wójcik - Dodanie stanowiska: Daria Major.