Wydział Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości oraz Rolnej i Ochrony Środowiska

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości oraz Rolnej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:
1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:
a) sporządzanie i uzgadnianie założeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także ich projektów. Nadzór merytoryczny i formalny nad realizacją umowy na sporządzenie planu we współdziałaniu z innymi Wydziałami, a w szczególności Wydziałem Infrastruktury i Zamówień Publicznych,
b) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego,
c) wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
d) wydawanie decyzji o naliczeniu renty planistycznej,
e) rozpatrywanie wniosków o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
f) współpraca z dostawcą oprogramowania do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zakresie aktualizacji, wprowadzania nowych planów,
g) współpraca z Geodetą Powiatowym w zakresie udostępnienia map ewidencji gruntów i innych niezbędnych do obsługi planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności wydawanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów.
3. Prowadzenie spraw związanych z właściwą gospodarką drzewostanem na terenach lasów komunalnych oraz innych terenach gminnych.
4. Nadzór nad realizacją niżej wymienionych obowiązków wobec właścicieli nieruchomości, wykonawcy robót budowlanych i zarządu drogi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z wydawaniem decyzji nakazujących ich wykonanie:
a) przyłączanie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
b) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
c) utrzymanie czystości i porządku na terenach budowy i drogach publicznych.
5. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze, w tym opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych, projektów robót na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych. Współpraca z Wydziałem FB w zakresie realizacji opłat eksploatacyjnych.
6. Opiniowanie na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych projektów rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.
7. Prowadzenie spraw związanych z naruszeniem stanu wody na gruncie na podstawie ustawy prawo wodne.
8. Wykonywanie zadań związanych z leśnictwem i łowiectwem w zakresie określonym przepisami odpowiednich ustaw oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami państwowymi, a w szczególności organizacja mediacji w sprawie szkód łowieckich w uprawach rolnych .
9. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska wynikających z kompetencji gminy na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności:
a) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia oraz prowadzenie wszystkich spraw z tym związanych,
b) prowadzenie rejestru decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia,
c) prowadzenie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,
d) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
e) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
f) praca nad edukacją ekologiczną w Gminie:
- przygotowywanie, koordynacja oraz rozliczanie konkursów ekologicznych oraz działań związanych z akcja Sprzątanie Świata,
- przygotowywanie, koordynacja oraz rozliczanie konkursów ekologicznych oraz działań związanych z obchodami Dnia Ziemi,
- pozyskiwanie środków na edukację ekologiczną,
g) aktualizacje i raporty z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski,
h) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
i) prowadzenie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Mojeszu.
10. Nadzór nad realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032.
11. Gospodarowanie gminnym zasobem ruchomości i nieruchomości (z wyłączeniem nieruchomości pod zarządem gminnych jednostek organizacyjnych) z przygotowaniem wymaganych informacji do ewidencji mienia.
12. Gospodarowanie majątkiem ruchomym gminy (z wyłączeniem majątku gminnych jednostek organizacyjnych).
13. Wydawanie zezwoleń na handel uliczny poza targowiskiem miejskim, umieszczanie reklam na gruntach, budynkach będących wyłączną własnością gminy.
14. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami i uchwał rady miejskiej:
a) sporządzanie i przekazywanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy,
b) zlecanie wycen lokali mieszkalnych, użytkowych, obiektów gospodarczych i gruntów oraz innych nieruchomości,
c) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie ruchomości, nieruchomości, a także najem i dzierżawę,
d) prowadzenie ewidencji wieczystego użytkowania, naliczanie opłat rocznych oraz aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania,
e) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
f) prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości w tym wydawanie postanowień opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji zatwierdzających podział,
g) prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu,
h) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem Ksiąg Wieczystych, ze zmianami, korektami i aktualizacją stanu posiadania,
i) prowadzenie dokumentacji własności i wieczystego użytkowania(teczki właścicieli), wydawanie wszelkich zaświadczeń z tego tytułu oraz udzielania informacji w sprawie „zabużan”.
15. Sporządzanie wniosków wraz z kompletem dokumentów do komunalizacji mienia skarbu państwa.
16. Prowadzenie spraw związanych z odpłatnym i nieodpłatnym przejmowaniem gruntów w zasoby komunalne na realizacje zadań własnych gminy wraz ze sporządzaniem druku OT i jego przekazaniem do Wydziału Finansowo-Budżetowego.
17. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem w zasoby komunalne na mocy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych.
18. Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów.
19. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.
20. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i numeracją nieruchomości.
21. Wprowadzanie do odpowiednich programów komputerowych zawieranych umów najmu i dzierżawy.
22. Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych dotyczących nadzoru właścicielskiego gruntów przejętych na mienie komunalne gminy.
23. Prowadzenie spraw w zakresie produkcji zwierzęcej, a w szczególności zwalczanie chorób zakaźnych, a także wydawanie decyzji o powołaniu rzeczoznawców do szacowania mięsa poubojowego,
24. Organizacja i przeprowadzanie wyborów sołtysów i Rad Sołeckich oraz współpraca z nimi.
25. Organizacja i przeprowadzanie spisów rolnych.
26. Współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa m.in. Izby rolnicze.
27. Prowadzenie i koordynacja spraw związanych ze szkodami w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęskami suszy, wymarznięć, deszczy nawalnych i innych.
28. Koordynacja programu odnowy wsi wraz ze sporządzaniem sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie tworzenia programu.
29. Zarządzanie, administrowanie, gospodarowanie obiektami świetlic wiejskich i sal spotkań oraz wydawanie zezwoleń na ich wynajem wraz z ich wyposażeniem.
30. Współdziałanie w zespole nad realizacją uchwały Rady w sprawie inicjatywy lokalnej oraz współudział przy prowadzeniu procedury z udziałem przedstawicieli merytorycznych wydziałów (SO, FB, IN, OR),
31. Współdziałanie w zespole nad realizacją funduszu sołeckiego. Nadzór i obsługa merytoryczna funkcjonowania funduszu sołeckiego.
32. Prowadzenie narastająco do wysokości planu finansowego rejestru udzielanych zamówień.
33. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.
34. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących kompetencji Wydziału pod obrady Rady.
35. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z umieszczaniem informacji dotyczących Wydziału oraz ich aktualizacją w Biuletynie Informacji Publicznej, a także współpraca z osobami z Wydziału w pozyskiwaniu tych informacji.
36. Współpraca z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, wydziałami i referatami Urzędu dla prawidłowego i skutecznego działania Urzędu.
37. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza na podstawie delegacji zawartych w przepisach ustawowych.

Stanowiska

Naczelnik wydziału

Inspektor - Ochrona środowiska

Inspektor - Planowanie przestrzenne

Podinspektor - Mienie komunalne, użytkowanie wieczyste, podziały nieruchomości

Specjalista - Mienie komunalne, użytkowanie wieczyste, podziały nieruchomości

Specjalista - Dzierżawy i sprawy rolne

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Środowisko naturalne

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 23967
08 października 2018 12:46 Andrzej Wójcik - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor - Mienie komunalne, użytkowanie wieczyste, podziały nieruchomości.
31 stycznia 2018 08:49 Andrzej Wójcik - Aktualizacja danych stanowiska: Specjalista - Dzierżawy i sprawy rolne.
31 stycznia 2018 08:49 Andrzej Wójcik - Dodanie stanowiska: Dzierżawy i sprawy rolne.